Praktijkvoorwaarden

 1. Controleer uw verzekeringspolis altijd van tevoren. Indien uw verzekering de behandeling niet of gedeeltelijk vergoedt, zult u niet voor verassingen komen te staan. Indien fysiotherapie niet vergoed wordt door uw verzekering dan ontvangt u een factuur per E-mail of post.
 2. Verhinderd? Annuleer dan minimaal 24 uur van tevoren. Indien u deze tijd niet in acht kunt nemen, behouden we ons het recht voor deze (behandel)afspraak in rekening te brengen.
 3. Accepteer altijd het afsprakenkaartje van ons waarop je vervolgafspraak staat, dit voorkomt onnodige misverstanden.
 4. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten.
 5. Het kan voorkomen dat je fysiotherapeut of specialist afwezig is vanwege onverwacht extern (werk)bezoek, ziekte of een andere reden. In dat geval wordt je afspraak indien mogelijk waargenomen door een andere fysio of specialist.
 6. Roken is niet toegestaan.
 7.  SMC Diemen is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële en / of immateriële zaken.
 8. Onze fysio’s handelen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.
 9. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.
 10. Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving en maken de praktijk regelmatig grondig schoon, Wij verwachten ook dat onze patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken.
 11. Wilt u bij de oefentherapie in de zaal zorgen voor geschikte kleding en geschikt schoeisel.
 12. Wij zijn dagelijks bezig met kwaliteit en het optimaliseren ervan en vragen wij uw medewerking voor ons klanttevredenheidsonderzoek.
 13. Adviezen of klachten kunt u melden aan de behandelend therapeut of op het daarvoor bestemde formulier. ( KNGF “Een klacht over uw fysiotherapeut” ).
 14. Het kan natuurlijk ook zijn dat u een compliment wilt geven. Of misschien heeft u een suggestie voor mogelijke verbeteringen. Onze medewerkers horen dat graag rechtstreeks van u.
 15. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 16. Schade aangebracht door u of uw kinderen bij SMC Diemen wordt vanzelfsprekend per factuur in rekening gebracht.
Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut/Kinderfysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen voor 100% in rekening worden gebracht volgens ons praktijk tarief.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat SMC Diemen vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

PrivacyreglementUw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om; om die reden zijn naast de bepalingen uit de Wet op Persoonsregistratie een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 1. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in dit reglement vastgelegd.
 2. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in onze registratie van u zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, collega- fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 3. U heeft recht heeft om te allen tijden de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 4. Alleen gegevens relevant voor uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 5. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, wordt er regelmatig wetenschappelijk onderzoek verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, anoniem zijn.
 6. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat , kunt u dit via de geldende klachtenregeling   ( KNGF “Een klacht over uw fysiotherapeut” ) binnen de praktijk kenbaar maken.
 7. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens anoniem voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 8. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar moeten zijn, zullen deze pas aan de onderzoeker worden verstrekt wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 9. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.